MODELUL DECLARAȚIEI PRIN CARE RESPINGEM CARDUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE ȘI DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE

         FRAȚI ROMÂNI, ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ NE IMPLICĂM ÎN ACEASTĂ PROBLEMĂ, SĂ COPIEM MODELUL ACESTA DE MAI JOS ȘI SĂ-L DEPUNEM CU TOȚII ÎN URMĂTOARELE ZILE SAU SĂPTĂMÂNI LA CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE, RESPECTIV ÎN BUCUREȘTI…

         DACĂ AVEȚI POSIBILITATEA, VĂ RUGĂM SĂ-L TRANSMITEȚI MAI DEPARTE PRIN ORICE MIJLOC ȘI ALTOR PERSOANE CARE NU ȘTIU CUM SĂ PROCEDEZE PENTRU A RESPINGE CARDUL ȘI DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE. ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA SITUAȚIA. SINGURI NU AVEM NICIO ȘANSĂ…

 

         Către: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.),
         În atenţia: Domnului Director General

                                                  Domnule Director

         Subsemnatul/a…………………………….., domiciliat/ă în………………………, posesor al BI / CI Seria…………….., Nr……, CNP………………., telefon……………………., vă aduc la cunoştinţă următoarele:

         • Nu sunt de acord ca datele mele de sănătate din dosarul medical, aflat în cabinetul medicului de familie ori a medicilor specialişti la care am fost pacient, să fie transferate în nici un dosar electronic de sănătate.
         • Nu accept cardul electronic de sănătate şi nici un alt fel de document care are încorporat (ascuns sau la vedere) un mediu de stocare a informaţiilor (cip, cod de bare, bandă magnetică sau orice alt fel de dispozitiv electronic) pe care pot fi inscripţionate date cu caracter personal.


         Prin înregistrarea datelor personale de sănătate în dosarul electronic şi prin utilizarea cardului electronic voi fi expus unei serii de abuzuri care pot surveni atât ca urmare a utilizării cu rea credinţă, cât şi scurgerii sau furtului acestor informaţii din baza de date.
         Introducerea datelor mele personale de sănătate într-un sistem la care vor avea acces legal (conform Art. 1311 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare) sau ilegal (prin spargerea sistemelor de securitate ale Dosarului Electronic de Sănătate), numeroase persoane cărora nu consimt să le ajungă aceste informaţii, reprezintă un atac la adresa libertăţii şi siguranţei persoanei, o încălcare a dreptului la viaţă privată, la libertatea gândirii şi a opiniilor, la libertatea credinţei religioase şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii, garantate prin următoarele articole din Constituţia României care sunt astfel încălcate.
         Art. 23 (1): “Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile”
         Art. 26 (1): “Autorităţile publice respectăşi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”
         Art. 26 (2): “Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”
         Art. 29 (1): “Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrară convingerilor sale.”
        Art. 29 (2): “Libertatea conştiinţei este garantată”
        Art. 34 (1): “Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.”

        Conform art. 83, lit. e) din Legea Sănătăţii nr. 95/2006, personalul cabinetelor de medicină au obligaţia să respecte legislaţia privind drepturile pacientului.
        Astfel, în Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, la Art.1, lit. b) se stipulează că “prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoanele aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale”, iar la Art. 3 se prevede că “pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare”.
În ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv date cu referire la viaţa personală, la Cap IV din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului se prevăd următoarele:
        Art. 21 “Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.”
        Art. 22 “informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.”
        Divulgarea secretului profesional este sancţionat inclusiv de Codul Penal care la Art. 227 alin. 1 şi 2 prevede următoarele:
        “(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care are obligaţia păstrării confidenţialităţii cu privire la aceste date, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
        (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”.

        Având în vedere reglementările mai sus menţionate, vă informez că nu sunt de acord cu înregistrarea datelor mele medicale în Dosarul Electronic de Sănătate şi vă solicit eliberarea unui document cu caracter permanent (fără cip, cod de bare, banda magnetică, semnătură electronică sau alt mediu de stocare a informaţiei) prin care să pot dovedi calitatea de asigurat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe toată perioada în care voi avea acest statut.

               Data ……………………..
               Nume ……………………

               Semnătura Domnului director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

………………………..

 

                                        CE CONSIDERĂM CĂ TREBUIE FĂCUT

         1. Se completează declarația atașată cu numele (atât la început cât și la sfârșit) și datele personale.

         2. Declarația se scoate la imprimantă pe aceeași foaie (față spate) în două exemplare.

         3. Se semnează și se depune la Casa Natională de Asigurări de Sănătate de care aparține fiecare persoană.
         Cei care au primit cardul electronic de sănătate și nu l-au trimis încă înapoi îl depun împreună cu această declarație.
         Cei care au refuzat primirea cardului ori l-au trimis deja înapoi specifică la sfârșitul acestei declarații faptul că „am refuzat primirea” ori „l-am trimis înapoi”.

         4. Solicitați ca pe unul din cele două exemplare să vă pună ștampila cu număr de înregistrare astfel încât să aveți dovada depunerii acestei declarații.

         Cei care locuiesc în țară depun declarația la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.
         Cei care locuiesc în București depun declarația la Casa Natională de Asigurări de Sănătate a Municipiului București la sediul din Strada Gheorghe Țiteica Nr. 142, Sector 2 București.
În ceea ce privește programul în care se poate depune această declarație (și cardul electronic de sănătate pentru cei care încă îl mai au) este următorul:

                                   Luni        8,30 – 14,30
                                   Marți      8,30 – 14,30
                                   Miercuri  8,30 – 14,30
                                   Joi          12 – 18
                                   Vineri     nu se lucrează cu publicul

         În momentul de față se primește o adeverință medicală valabilă doar 3 luni.

 

                                                        DOAMNE AJUTĂ!

 

 


 

7 gânduri despre „MODELUL DECLARAȚIEI PRIN CARE RESPINGEM CARDUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE ȘI DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE

   1. Radu Iacoboaie Autor post

    Adresarea Părintelui Rafail Berestov către creştinii de azi cu privire la documentele cu cip

    Posted: 06 Mar 2015 03:47 AM PST
    Eu, ieroschimonahul Rafail, sunt un sărman stareţmic şi păcătos. Conştiinţa mea păstorească măîndeamnă să vă spun despre marele şi groaznicul pericol în care este pusă omenirea. Stăpânitorul întunericului veacului acesta, satana, vrea să se întrupeze şi să împărăţească pe pământ, să-şi afle loc în omul-antihrist.

    Deja astăzi pentru voi se pregăteşte pecetea lui antihrist, şi aceasta se înfăptuieşte cu multă chibzuinţă, cu mare precauţie şi viclenie – nu deodată, ci în mai multe etape. Precum spuneau sfinţii părinţitălmăcitori ai Apocalipsei, de exemplu, Efrem Sirul, venirea lui Antihrist se va face cu multă viclenie, astfel încât chiar şi cei aleşi anevoie se vor mântui, pentru că nu vor înţelege înşelarea. Astfel mulţi dintre vestiţii şi iubiţii de către mine păstori foarte duhovniceşti, sub influenţa linguşirii diavoleşti, nu întrevăd pericolul şi îndeamnă pe oameni să ia buletine de identitate sau carduri cu codul de bare, cu numărul de identificare ce conţine în sine trei deşase – numele lui antihrist. Prin aceasta ei îşi ademenesc turma spre pieire. Dar vai de acela prin care vine ispita. Prigonitorii îi ispiteau pe mucenici ca ei măcar prefăcându-se, doar aparent să guste din jertfa idolească… şi să se întoarcă acasă, însă ei au rămas credincioşi lui Hristos…
    În ispita primirii noilor acte cu cod de bare în care sunt înscrise trei cifre de şase, se întrevede alegerea mistică a crucii, adică a credincioşiei lui Hristos, sau a pâinii care este închinarea la satana. Dacă vă consideraţi creştini după credinţă, dar purtaţi act drăcesc care arată că îi aparţineţi lui, atunci ai cui sunteţi?

    Nu puteţi fi slugi la doi domni! Şi nu este unire între Hristos şi satana.

    Marele stareţ al vremurilor noastre Paisie (+ 1994) ne preîntâmpina: „Cine va primi buletin nou cu cod de bare sau cartelă cu tainicile trei de şase, cu numărul de identificare, acela va pierde harul lui Dumnezeu şi în el se va sălăşlui energia drăcească”. Aici satana imită botezul. Biserica îl botează pe om în numele Tatălui, amin, şi al Fiului, amin, şi al Sfântului Duh, amin – şi îi dă numele unui sfânt. Satana îl botează sau înseamnă pe om cu numele lui antihrist, trei de şaseşi-i dă omului nume din cifre – număr de identificare – număr mort. Este foarte important! Fiţi vigilenţi! Nu acceptaţi aceste acte! Aici este capcana! E împotriva conştiinţei creştine. Amin.

    Domnul nostru Iisus Hristos a zis în Apocalipsă: „Fiţi ascultători Mie până la moarte şi vă voi da viaţa veşnică”. Nu-L defăimaţi pe Domnul nostru Iisus Hristos cu necredinţa voastră! Dumnezeu nu rămâne batjocorit! El a suferit pentru noi pe cruce şi a murit, şi a înviat, şi ne-a dat nouă Trupul Său spre mâncare, Sângele Său spre băutură. El, marele şi slăvitul, fericitul Dumnezeu, pentru noi S-a făcut om smerit, a primit ocară, scuipare, palme peste faţă, bătaie, defăimare, moarte mucenicească grea şi batjocoritoare pe cruce pentru noi, ca să ne mântuiască pe noi.Şi noi trebuie să răbdăm măcar puţin pentru Dumnezeu. Iar noi, viclenii, cugetăm: vom primi buletinul cu codul de bare, iar pecetea pe frunte şi pe mână nu o vom primi. Nu vă amăgiţi cu aceasta! Nu vicleniţi înaintea lui Dumnezeu! Punându-văsemnătura pe acest document cu trei de şase, vă puneţi semnătura cum că sunteţi în supunerea satanei. Aceasta constituie închinare lui, lepădare de Dumnezeu. Dumnezeu ne iubeşte pe noi cu râvnă şi noi cu necredincioşia noastră îl jignim. E o trădare a lui Dumnezeu! Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima şi din tot sufletul şi din tot cugetul nostru, iar noi semnăm sub numele antihristului satanic. Iată de ce stareţul athonit Paisie zicea: „Ascultă, fiul meu, atunci când vezi că cineva aprinde casa ta cu un chibrit, în momentul în care focul abia începe, e în puterile tale să-l stingi cu un pahar cu apă. Iar dacă din neglijenţă vei spune: „Ei, nu-i prea mare focul”, din cauza lipsei tale de grijă focul se va înteţi şi va arde toatăcasa; atunci nu vei mai putea face nimic, decât să te vaicări fiind acuzat de conştiinţă şi să plângi, privind la necazul ce s-a abătut peste tine”. Acest lucru îl putem compara cu o capcană: cine a nimerit în ea nu mai poate scăpa. Cei ce au primit pecetea lui antihrist sunt ameninţaţi de marea mânie a lui Dumnezeu.

    Sfântul Stareţ al Optinei Anatolie scria că mărturisirea nestrămutată a credinţei va fi luată în considerare, compensând puţina nevoinţă călugărească.

    Un mare stareţ al timpului nostru mi-a vorbit despre acei oameni care vor accepta actele cu cod de bare şi cu număr de identificare: ei nu numai că vor pieri, ci chiar aici, pe pământ, Domnul îi va nimici prin război.

    Eu, păcătosul, nu dau binecuvântare fiilor mei duhovniceşti să primească aceste blestemate acte drăceşti.

    Sfântul Munte Athos

    Textul adresării ieroschimonahului Rafail este reprodus, cu mici prescurtări, de pe sait-ul oficial al Mănăstirii Valaam.

    Din ’’Staretii despre vremurile din urmă’’

    SURSA: blogul Vlad Herman

    Apreciază

 1. Pingback: MEDICII SUNT OBLIGAȚI ACUM SĂ FACĂ TUTUROR ROMÂNILOR DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE, CARE SE ACCESEAZĂ PRIN CARDUL CU CIP RFID! CE ZICEA PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: ,,ADEVĂRUL NU NE PUNE CIP. SĂ CEREȚI AUTORITĂȚILOR ROMÂNE SĂ ABROGE LEGILE CAR

 2. Pingback: MEDICII SUNT OBLIGAȚI ACUM SĂ FACĂ TUTUROR ROMÂNILOR DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE, CARE SE ACCESEAZĂ PRIN CARDUL CU CIP RFID! CE ZICEA PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: ,,ADEVĂRUL NU NE PUNE CIP. SĂ CEREȚI AUTORITĂȚILOR ROMÂNE SĂ ABROGE LEGILE CAR

 3. Pingback: Medicul român, o unealtă în detrimentul pacienților | DISCERNE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s