SINGURA CREDINȚĂ MÂNTUITOARE ȘI ADEVĂRATĂ ESTE ORTODOXIA – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 22 august 2016

fără titlu  index

          Iubiți frați ortodocși, Sinodul panortodox din insula Creta din perioada 19-26 iunie 2016 ne-a demonstrat cu prisosință că a fost cu adevărat un sinod tâlhăresc și ilegitim. Întrucât s-au luat decizii ecumeniste și s-a desfășurat fără prezența a patru Biserici Ortodoxe autocefale.
          În loc ca acesta să fie un prilej de mărturisire a Ortodoxiei în contextul tăvălugului globalist masonic, el a parafat realmente prin documente oficiale o serie de erori importante care au semănat și mai multă tulburare și confuzie în rândul clerului ortodox și mirenilor. Printre acestea figurează mai ales aspectele legate de ,,necesitatea” unității creștine, ,,refacerea” acesteia, totul evident în perspectiva unei uniri în viitorul apropiat cu schismaticii și ereticii (monofiziții, catolicii, cultele protestante și neoprotestante).
         Încercăm în acest articol să expunem principalele argumente teologice prin care putem dovedi fără putință de tăgadă că SINGURA CREDINȚĂ MÂNTUITOARE ȘI ADEVĂRATĂ ESTE ORTODOXIA.

         1 – ,,Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc; am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi.”
         Acest citat este reprodus din finalul Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur, slujba cea mai întâlnită în Biserica Ortodoxă de pretutindeni și preluat din Catavasier, Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 2000, p.100.
         Lumina cea adevărată (învățătura) și credința cea adevărată este așadar prezentă doar în ortodoxie și ne mântuiesc pe noi pentru că ortodoxia este mântuitoare, ne conduce la limanul mult dorit al mântuirii și veșniciei în Împărăția cerurilor. Ortodoxia este corabia care are drept cârmaci pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu asemenea corabiei lui Noe în care s-au salvat oamenii de Potopul biblic.

         2 – Nu întâmplător în Sfânta Scriptură dar și în scrisorile Sf. Ap. Pavel și al multor alți Sfinți Părinți aparținând Bisericii Ortodoxe, Iisus Hristos este adesea numit ,,Mântuitorul” și ,,Mântuitorul lumii”. Aceasta pentru că ortodoxia este de 2000 de ani încoace singura credință mântuitoare izvorâtă din revelație dumnezeiască și din activitatea misionară încheiată cu patimile Mântuitorului și răstignirea Lui pe cruce. Catolicii schismatici și toate celelalte confesiuni ,,creștine”, adică pretins creștine și pretins ,,Biserici” apărute cu mult mai târziu nu pot conduce la mântuirea sufletului, promovând erezii și tot felul de inovații în dogme și ritualuri, pentru că aceste învățături denaturează flagrant adevărul și impun dumnezei și hristoși mincinoși. Mântuirea sufletului vine așadar numai prin mijlocirea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos după cum ne spune însăși Sfânta Scriptură în mai multe locuri. Așadar reiterăm faptul că singura credință mântuitoare și adevărată este ortodoxia, care a păstrat până în zilele noastre nealterată învățătura de credință a Mântuitorului Iisus Hristos, canoanele și poruncile dumnezeiești.

         3 – Ortodoxia este singura credință adevărată și aceasta reiese mai ales din mărturisirea a Însuși Domnului nostru Iisus Hristos: ,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Evanghelia după Ioan, 14:6)
         De aici reiese clar că Hristos este Adevărul și adevărul este nedespărțit de învățurile sale. Iar noi știm că diavolul sau vrăjmașul lui Dumnezeu este dimpotrivă numit ,,Tatăl minciunii”, ,,vicleanul”, ,,amăgitorul” ș.a.m.d.
         Ortodoxia este așadar legată intrinsec de Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

         4 – Prin Crezul nostru ortodox, noi creștinii mărturisim mereu credința noastră adevărată ,,Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică”. În traducere, vorbim așadar de o SINGURĂ Biserică, cea întemeiată de Hristos și anume ORTODOXIA. Celelalte culte și confesiuni pretins creștine și necreștine nu pot fi denumite niciodată Biserici. Pentru că Hristos a adus o singură învățătură de credință (legea iubirii și iertării), a întemeiat o singură Biserică pe pământ și nu mai multe.
          În scrisoarea sa adresată Sfântului Sinod al Bisericii Ciprului, Mitropolitul de vrednică pomenire Athanasie al Limassolului me spune cât se poate de limpede: ,,În afara Bisericii Ortodoxe nu există alte Biserici, ci doar erezii și schisme. (…) Considerăm că atribuirea titlului de ,,Biserică” comunităților eretice sau schismatice este absolut greșită din punct de vedere teologic, dogmatic și canonic. (…) Biserica Ortodoxă a lui Hristos nu a pierdut niciodată ,,unitatea de credință și de împărtășire în Sfântul Duh” și nu acceptă teoria restaurării unității ,,celor care cred în Hristos”, deoarece ea crede că unitatea respectivă există deja între cei ce sunt copiii săi botezați. (…) Una este Biserica lui Hristos.” (articolul ,,Va fi Sinodul un prilej de mărturisire a Ortodoxiei?”, revista Familia Ortodoxă nr.6 (89), iunie, pp.49-50).

         5 – Potrivit etimologiei și traducerii din limba greacă, termenul ,,ortodoxia” provine din reunirea cuvintelor ,,ortho” și ,,doxa”, care înseamnă dreapta și respectiv credință. ORTODOXIA ESTE DREAPTA CREDINȚĂ! Este așadar singura credință dreptslăvitoare a lui Dumnezeu, singura credință păstrătoare a Adevărului Absolut.

         6 – Biserica Ortodoxă este una și singura în care Duhul Sfânt lucrează pe pământ. Lucrarea Sa cea mai importantă este săvârșirea de către preoți și înaltul cler ortodox a Sfintelor Taine (primirea Sf. Botez, Sf. Maslu, Sf. Cununie și celelalte). Harul se primește prin mijlocirea Duhului Sfânt și reprezintă lumina necreată a lui Dumnezeu, darul și lucrarea Duhului Sfânt, ipostas al Sfintei Treimi.
         Putem invoca ca exemple aprinderea în chip minunat și haric a Sfintei Lumini în Biserica din Ierusalim la Paștele ortodox și numai ortodox, sfințirea apei la ortodocși în Alba-Iulia pe timpul domnitorului ortodox Mihai Viteazul (în timp ce la catolici ea s-a stricat și a devenit urât mirositoare), harul preoției și succesiunea apostolică. La sărbătoarea Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea), ne reamintim faptul că Sfinții Apostoli au primit atunci Harul Duhului Sfânt, care s-a transmis apoi episcopilor și preoților ortodocși până astăzi.

          7 – Combătând teoria catolică a energiilor create, Sf. Grigorie Palama (unul dintre antiecumeniștii cei mai învederați) ne învață că singura credință care ne ajută să dobândim asemănarea cu Dumnezeu, să devenim dumnezei după har este ortodoxia. Omul se face părtaș (se împărtășește) de harul necreat al lui Dumnezeu prin care obține biruința (asemenea celei a Mântuitorului) asupra morții, a păcatului și a diavolului.
          Sf. Marcu al Efesului ne spune că ,,Dacă harul dumnezeiescului Duh, sălășluindu-se în taine, le preface pe acestea în îndumnezeitul trup și sânge, cum dar, să fie creatura, devreme ce poate face una ca aceasta?” (Sf. Marcu, Opere II, 491:59)

          8 – Nu este drept să numim ortodoxia o simplă religie sau credință. Nu a fost născocită precum toate celelalte din minți omenești, ci din întrupare și revelație dumnezeiască. Ortodoxia este singura credință care se mărturisește prin fapte și nu prin vorbe goale sau deșarte.
          Ortodoxia este un mod de viață, este credința care se trăiește efectiv prin împlinirea poruncilor Vechiului și mai ales a Noului Testament. Se mărturisește mereu prin lepădarea de sine (de iubirea de sine narcisistă și egoistă) și prin jertfa făcută în numele Domnului, adică pentru Hristos, Care a pus temelia Bisericii Ortodoxe.
          Sf. Ap. Iacov ne învață că fără fapte, credința noastră este moartă iar Sfinții Părinți condiționează de multe ori mântuirea de împlinirea poruncilor și mai ales a milosteniei (trupești și sufletești). Așadar pentru a-și mântui sufletul, creștinul adevărat trebuie să se raporteze mereu la învățătura de credință a Mântuitorului Iisus Hristos și la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

         9 – Numai în ortodoxie găsim lucrarea celei mai mari virtuți creștine care este smerenia. În opoziție, mândria este cea mai mare patimă și cel mai mare păcat de moarte. Numai în ortodoxie întâlnim smerita cugetare și rugăciunea inimii: ,,DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIEȘTE-MĂ PE MINE PĂCĂTOSUL!”
         Însuși Hristos S-a născut într-un cadru foarte umil, a trăit printre oamenii simpli și nu a dorit să fie proclamat niciodată rege sau împărat pentru minunile pe care Le-a săvârșit. El a avut altă misiune, aceea de a se jertfi pe Sfânta Cruce pentru a fi răscumpărat păcatul strămoșesc (al protopărinților Adam și Eva) și pentru a ne da tuturor șansa mântuirii și a revenirii în Împărăția cerurilor.

        10 – Numai în ortodoxie suferințele și necazurile îndurate din pricina credinței în Hristos sunt mântuitoare.
         ,,Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.” (Evanghelia după Matei, 5:10-12)

         11 – Ortodoxia este legea iubirii și iertării. Iar iertarea este însoțită întotdeauna de uitarea răului pricinuit de alții. Numai în ortodoxie se ajunge la măsura de a-ți iubi chiar vrăjmașii, să întorci și celălalt obraz când ești lovit și să-ți dai până și cămașa celui care prin judecată îți vrea haina…

          12 – În ortodoxie, creștinul așează credința în Dumnezeu deasupra științei și rațiunii omenești, pe care nu le respinge dar nici nu le venerează. Creștin este cel care pune în centrul gândurilor și preocupărilor sale pe Dumnezeu și nicidecum omul.

          13 – În ortodoxie, meditația la moarte și Judecata de Apoi ajută creștinul să aibă frică numai față de Dumnezeu. Creștinii sunt prin vocație oameni curajoși și ei știu că fricoșii sunt primii menționați în șirul celor care nu se mântuiesc. Pentru că în creștinism, omul este liber chiar dacă se supune lui Dumnezeu, în timp ce diavolul îl transformă pe om în rob sau sclav fără opțiunea libertății sale.

           14 – Ortodoxia este o credință cu un caracter profund uman (nu umanist, precum cultivă masonii prin curentul umanismului și al Renașterii) și unul profund pașnic, care cultivă cu adevărat iubirea față de semeni, firește atât timp cât nu îi este amenințată propria-i existență și nu sunt demolate toate valorile pe care le cultivă în societate. Ortodoxia nu este agresivă precum sunt multe dintre sectele neoprotestante și nu face prozelitism. Nu intră cu bocancii forțat în intimitatea sufletească a omului. Doar conștiința, care este glasul lui Dumnezeu care ne mustră atunci când greșim este și cea care poate trezi în om căutarea adevărului și iubirea față de Dumnezeu.

          15 – Însăși istoria poporului român ne arată că ortodoxia a fost mereu alături de limba română un adevărat pilon de bază al supraviețuirii noastre în decursul existenței sale. Mai mult, ortodoxia face parte integrantă din identitatea noastră națională. Să nu uităm nici adevărul că poporul român s-a născut ca popor creștin în primele veacuri d.Hr.
          Tot istoria ne prezintă realități cutremurătoare la adresa ortodoxiei. Catolicii au făcut mari presiuni și au pricinuit nenumărate suferințe ortodocșilor îndeosebi din Transilvania, încercând forțarea trecerii ortodocșilor la catolicism prin uniație, prin Pseudo-Biserica greco-catolică (creată de Pseudo-Biserica Romano-Catolică). Schimbarea identității noastre de creștini s-a făcut prin utilizarea forței, a intrigilor de tot felul și prin ample campanii de prozelitism pornite prin propaganda iezuită. Eminescu a fost internat în 1883 cu forța la Caritas chiar înainte de a publica în Timpul un Raport despre propaganda catolică în Regatul României…
          Dacă ne aducem aminte din istorie, sute de mănăstiri și biserici ortodoxe au fost dărâmate sub tirul artileriei generalului Bukov la ordinul împărătesei Maria Tereza. Marele oraș Constantinopole (multe secole, capitala Imperiului Bizantin) și multe altele au fost jefuite în mod sălbatic în timpul unor cruciade organizate sau cerute de Papa de la Vatican.
         Mai multe detalii găsiți în articolul lui Virgiliu Gheorghe, intitulat ,,Unitatea numai în Hristos o mai putem recăpăta” (revista Familia Ortodoxă nr.6 (89) din iunie 2016, pp.3-7).

        16 – Puteți descoperi pe blogurile ortodoxe autentice multe lucrări care demonstrează o dată în plus că singura credință mântuitoare și adevărată este ortodoxia:
                          ,,Singur ortodoxia”, Păr. Arhim. Arsenie Papacioc
        http://www.sfaturiortodoxe.ro/singur-ortodoxia/singur-ortodoxia.pdf

        https://www.youtube.com/watch?v=GuC9xCXqZPQ

        http://www.sfaturiortodoxe.ro/credinta.htm

        https://searchnewsglobal.wordpress.com/2014/02/02/ortodoxia-este-singura-credinta-adevarata/

        http://www.apaceavie.ro/doar-ortodoxia/

        http://credintaortodoxasisecte.blogspot.ro/

 

                                          MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI
                                         nevrednicul Radu Iacoboaie, 22 august 2016

Publicitate

31 de gânduri despre „SINGURA CREDINȚĂ MÂNTUITOARE ȘI ADEVĂRATĂ ESTE ORTODOXIA – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 22 august 2016

  1. Radu Iacoboaie Autor post

   Sf.Arsenie Boca: De Dumnezeu ascultăm necondiționat toată viața și fără abatere. Dacă însă povățuitorii noștri după Dumnezeu, stareții și duhovnicii, devin eretici și, ca atare, se încarcă din partea Bisericii cu pedeapsa afurisirii sau caterisirii, atunci suntem dezlegați de ascultarea lor, pentru că ei au strâmbat dreapta credință și PRIN CONȘTIINȚA LOR NU SE MAI EXPRIMĂ VOIA LUI DUMNEZEU. Dar ascultarea de Biserică nu încetează.

   (cartea Părintele Arsenie Boca – O viață închinată schimbării vieții noastre – 2012, Edit. Agaton, pag.284)

   Apreciat de 1 persoană

   Răspunde
 1. mihai

  Radu, eu cred ca ei au tinut acest sinod tilharesc ca sa aiba un alibi si sa-si vada in continuare de erezii, pt ca ei nu de ieri sau de azi fac erezii ci de multa vreme, si amintim: botezuri si cununii cu nasi sectari [a se vedea cazul Gâdea], atentie in caz ca nu stiai in Bucuresti sunt deja o serie de parohii ce oficializeaza slujbe de inmormantari la persoane ce urmeaza a fi incinerate [ a se vedea cazul Zoe Ceausescu in care aceasta a lasat cu limba de moarte dorinta asta plus ca era si atee convinsa, si mai este cazul Valeriu Lazarov care pe linga faptul ca era de religie iudaica i s-a tinut ,,slujba religioasa” comuna ortodoxa si catolica chiar in capela crematoriului, multe parohii sali de concerte si multe alte erezii, ca sa nu mai vorbim de faptul ca acest sinod a avut ramificatii politice, ce treaba avea Hilary Clinton cu acesta?!, eu cred ca dorinta lor este de a pune in aplicare memorandumul si aveau nevoie de un cadru legal,adica de un alibi, ca alta explicatie nu gasesc

  Apreciat de 2 persoane

  Răspunde
 2. Pingback: SINGURA CREDINȚĂ MÂNTUITOARE ȘI ADEVĂRATĂ ESTE ORTODOXIA – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 22 august 2016 | MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

 3. Radu Iacoboaie Autor post

  FOARTE INTERESANT!

  … 22. Biserica Ortodoxă condamnă orice tentativă de dezbinare a unităţii Bisericii, din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul păstrării sau a unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice. După cum mărturiseşte întreaga viaţă a Bisericii Ortodoxe, păstrarea credinţei ortodoxe autentice este asigurată numai prin sistemul sinodal, care constituie dintotdeauna, în sânul Bisericii, cea mai înaltă autoritate în aspecte de credinţă şi reguli canonice (canonul 6 al Sinodului II Ecumenic).

  http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-document-oficial/

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
 4. ayeaye20

  Sfântul Grigorie Palama († 1340)

  „Cei ce sunt în Biserica lui Hristos aparţin Adevărului, iar cîţi nu aparţin Adevărului, nu sunt nici în Biserica lui Hristos.”… pe latini nici îngerii nu-i pot schimba, oferindu-le leacul să-i vindece de mincinoasa lor slăvire.

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
 5. ayeaye20

  Sf.Fotie, Epistolă către Amfilohie vol III, editată ca Epistola nr.284, Leipzig 1985/ Persoană și Natură Jean-Claude Larchet pag.135:

  „Tu respingi doctrina lui Eutihie și crezi că, făcând aceasta, te poți mândri că ai adevărata credință […] Trebuie să știi că nu este deajuns să te prefaci că ești diferit de Eutihie pentru a nu primi nicio critică, tot așa cum, în morală, cel care nu este complet vicios, nu este pentru aceasta nici perfect în virtute, și nu este considerat viteaz cel care doar nu s-a aliat cu dușmanul, fiind nevoie în plus, pentru a fi numit biruitor, să respingă dușmanii și să-i hărțuiască până la victorie. În același fel, cel care nu acceptă erezia pâna la capăt, nu înseamnă că este ortodox pentru aceasta, trebuind în plus ca acesta să se atașeze de toate celelate lucruri pe care le implică adevărata credință, punându-se în afara oricărei critici și ridicându-se până la perfecțiunea credinței […]. Fugi de Eutihie? Dar dacă îl lauzi pe Dioscor, dacă îl frecventezi pe Sever, dacă nu vezi decât prin ochii lui Iacob (Baradeu), tu nu vrei să-ți dai seama că te găsești prins și legat în aceeași plasă a ereticilor și tras, astfel, spre aceeași prăpastie a pierzaniei?”.

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
 6. ayeaye20

  Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Etolianul († 1779)

  “Eu, creştinii mei, mi-am cheltuit viaţa studiind timp de cincizeci de ani, am citit şi despre preoţi şi despre necredincioşi, şi despre atei şi despre eretici, am cercetat adîncurile înţelepciunii. Toate credinţele sunt mincinoase, calpe, toate sunt ale diavolului. Am înţeles şi acest lucru adevărat, dumnezeiesc, ceresc, desăvârşit şi pentru mine şi pentru voi: numai credinţa creştinilor ortodocşi bine-credincioşi e bună şi sfântă, ca să credem şi să ne botezăm în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Aceasta v-o spun acum, la sfârşit, ca să vă bucuraţi si să vă veseliţi de mii de ori, că v-aţi învrednicit să fiţi creştini ortodocşi, şi să plîngeţi şi să vă tînguiţi pentru cei necinstitori de Dumnezeu, necredincioşi şi eretici, care umblă în întuneric, în mâinile diavolului.”

  “Pe papa Romei să-l blestemaţi, fiindcă el e cauza.”…

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s