AȚI CITIT CU ATENȚIE PREVEDERILE LEGII 2017 DIN 23.07.2015 (WIESEL SAU ANTILEGIONARE)? MAI MULTE ÎNTREBĂRI LEGITIME DIN PARTEA MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI – 6 septembrie 2015

Legea Nr.217 din 23.07.2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 1 Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

3. La articolul 2, literele a)c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

a) ”prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate deLegea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă; 

b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);

c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale;“.

4. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:

e) prin holocaust pe teritoriul României se înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor şi a rromilor, sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944;

f) prin Mişcarea Legionară se înţelege o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» şi «Partidul Totul pentru Ţară».

5. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

Articolul 4 (1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 5 Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Articolul 6 (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda sau a oricărui altui tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori aefectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Articolul 12 Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Articolul 13 (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice. 

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.

Articolul II Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

ACT EMIS DE: Parlamentul României
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 27 iulie 2015

sursa: http://www.legex.ro/Legea-217-2015-141781.aspx

 

         MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI – MAI MULTE ÎNTREBĂRI LEGITIME PRIVIND LEGEA 217 DIN 2015:

         ART.1 – CE ÎNSEAMNĂ ÎN INTERPRETAREA LEGIUITORULUI ,,infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”?

         ART.2 – UN TEXT EXTREM DE VAG, AMBIGUU ȘI INTERPRETABIL, DATORITĂ LIPSEI DEFINIRII TERMENILOR ȘI CARE POATE CONDUCE LA NENUMĂRATE ABUZURI ȘI PROCESE:
         a) ”prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist.”…
        c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale;“.

        ,,prin orice hotărâre recunoscută în România”
        ADICĂ DE PILDĂ ȘI PRIN ACTE EMISE DE INSTITUTUL ELIE WIESEL AFLAT ÎN SUBORDINEA GUVERNULUI ROMÂNIEI?!…

        CE ÎNSEAMNĂ ÎN INTERPRETAREA LEGIUITORULUI ,,promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe” și ,,naţionalismul extremist”?…

         ART.2 f) prin Mişcarea Legionară se înţelege o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» şi «Partidul Totul pentru Ţară»
         MIȘCAREA LEGIONARĂ A FOST FASCISTĂ? ESTE FASCISTĂ DOAR PENTRU CĂ UN DEPUTAT NICA DE LA PSD, A GĂSIT ÎN DEX ȘI ÎNTR-UN MANUAL DE ISTORIE ACEST ,,ADEVĂR”?!…
         NOI CREDEM CĂ NICIO INSTITUȚIE PUBLICĂ DIN ROMÂNIA SAU VREUN TRIBUNAL INTERNAȚIONAL NU A SUSȚINUT ȘI DOVEDIT PÂNĂ ACUM CĂ MIȘCAREA LEGIONARĂ AR FI FOST FASCISTĂ… CUM ESTE POSIBIL CA UN POLITICIAN, NICI MĂCAR ISTORIC SĂ PROPUNĂ ȘI SĂ FIE ACCEPTATĂ PROPUNEREA LUI PE O TEMĂ ISTORICĂ?

          Articolul 5 Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
          Articolul 6 (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
         CENZURĂ ȘI PEDEAPSĂ! VĂ DAȚI SEAMA? ÎNCHISOARE PENTRU PROMOVAREA ÎN SPAȚIUL PUBLIC (MEDIA) A UNOR ,,idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe” și ,,cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”??? FRAȚI ROMÂNI, UNDE MAI VEDEȚI LIBERTATEA DE EXPRIMARE CÂȘTIGATĂ CU SÂNGE ÎN ROMÂNIA ÎN DECEMBRIE 1989?

         PEDEAPSA ESTE MAI MARE PENTRU FOLOSIREA INTERNETULUI…
         (3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

         Articolul 12 Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război.
         ADICĂ A TUTUROR PERSONALITĂȚILOR MIȘCĂRII LEGIONARE (INCLUSIV PREOȚI ȘI DUHOVNICI ORTODOCȘI), A MAREȘALULUI ION ANTONESCU?…

         DESPRE CARE PERSOANE ESTE VORBA MAI EXACT?… LEGEA NU SPUNE, NU EXEMPLIFICĂ…
         Articolul 13 (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

         ART.13 (2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.
ADICĂ, SPRE EXEMPLU, VA FI INTERZISĂ FUNDAȚIA ION GAVRILĂ OGORANU, PENTRU CĂ ERA LEGIONAR?…

                                   MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

                                                             6 august 2015 

 

         MULTE ALTE ÎNTREBĂRI ȘI CRITICI ALE LEGII 217 DIN 2015 FORMULATE DE MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI PUTEȚI GĂSI ACCESÂND MAI JOS LINK-UL:    

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/09/05/memoriu-deschis-catre-avocatul-poporului-privind-neconstitutionalitatea-legii-217-din-2015/

Reclame

Un gând despre „AȚI CITIT CU ATENȚIE PREVEDERILE LEGII 2017 DIN 23.07.2015 (WIESEL SAU ANTILEGIONARE)? MAI MULTE ÎNTREBĂRI LEGITIME DIN PARTEA MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI – 6 septembrie 2015

 1. Radu Iacoboaie Autor post

  SCOPURI CONCRETE ALE LEGII 217 ȘI SOLUȚII

  ,,… De curând, istoricul Marius Oprea a declarat că a trebuit să înceteze săpăturile din cimitirul de la Târgu-Ocna ca urmare a presiunilor Institutului Elie Wiesel. Descoperirea moaștelor Sfântului Închisorilor ar fi transformat Târgu-Ocna într-un loc de pelerinaj continuu, similar cu cel de la mormântul Părintelui Ilie Lăcătușu, din Cimitirul „Adormirea Maicii Domnului”, de pe Calea Giulești, sau cu cel de la osuarul schitului „Înălțarea Sfintei Cruci” din Aiud.

  Săpăturile întreprinse de Părintele Justin Pârvu la Aiud, pentru punerea temeliilor bisericii, au scos din întunericul uitării moaște ale eroilor și mărturisitorilor din temnițele carliste, antonesciene și comuniste. În ultimii ani s-au ținut nenumărate conferințe despre ei. Au apărut cărți despre viața lor exemplară și pătimirea lor. S-au izvodit icoane cu chipurile lor transfigurate de lumina lui Hristos. S-au scris acatiste, pe care credincioșii de pe tot cuprinsul României le citesc cu acribie în spațiul lor intim. Au apărut filme documentare despre ei. Moaștele descoperite în gropile comune au făcut minuni, au izvorât mir, au ajuns în Grecia, în Sfântul Munte, ba chiar în Africa. Blogurile creștin-ortodoxe postează regulat materiale despre eroii anticomuniști și Sfinții Închisorilor, în funcție de data prăznuirii lor. Toate aceste acte culturale și cultice au format un curent puternic anticomunist, românesc și creștin. S-a produs la nivelul întregii Românii o retrezire a memoriei colective, o anamneză cu dimensiuni istorice, culturale și religioase, având puternice accente identitare.

  „Globalizarea lichidă”, cum a numit-o sociologul Zygmunt Bauman, este refractară la conceptul de identitate. Globalizarea are ca prototip un om nou, lipsit de un chip personal, focusat permanent pe nevoile sale primare (hrană și securitate), „care vine de nicăieri și merge spre nicăieri” – ca să îl parafrazez pe recentul „interzis” filosof Petre Țuțea. Un om-materie maleabilă, fără rădăcini, dar și fără ideal, fără trecut, fără viitor. România actuală, fiind prinsă în acest vertij globalist, curentul identitar pe care l-am descris mai sus nu avea cum să nu deranjeze.

  Prin promulgarea legii 217/2015 s-a trecut într-o nouă etapă, punitivă: agenții noii ideologii, a corectitudinii politice, au creat cadrul juridic prin care oricine poate să cadă sub incidența legii pentru un simplu gest de patriotism, pentru o carte citită, pentru un comentariu apreciativ la adresa modelelor intelectuale ale României interbelice – Crainic, Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, Mircea Eliade, Cioran, Ernest Bernea, Traian Brăileanu, Mihail Polihroniade, Constantin Noica, Ion Ică, Radu Gyr, Constantin Gane, Gheorghe Racoveanu, George Manu, Nicolae Paulescu, Arșavir Acterian, Horia Stamatu.

  Trăim vremurile în care diverși invertiți emană legi împotriva naturii și a bunului simț elementar: suntem considerați în mod aprioric fasciști, fără nicio probă, iar noi trebuie să dovedim, cu probe acceptate de ei, că nu suntem. A revenit moda sumbră și funestă a culpelor colective.

  Consider că există și un al doilea scop pentru care a fost făcută acestă lege – unul empiric, pragmatic: este vorba de „efectul de turnesol”, cum l-a numit Claudiu Târziu, într-un scurt comentariu postat pe Facebook. Cei care vor reacționa într-un fel sau altul împotriva acestei legi aberante vor fi etichetați ca neo-legionari și fasciști, vor fi ținuți sub observație, li se vor întocmi dosare penale și, la momentul oportun, vor fi arătați cu indexul –in-dexați – vor fi scoși de țapi ispășitori și ostracizați, dar nu ca în cetatea antică, ci după modelele parafate în statele căzute sub dominația noii ideologii mondiale a corectitudinii politice.

  Ce ar (mai) fi de făcut? Soluția o găsim în acel superb și eficace manual de supraviețuire, cunoscut îndeobște ca Jurnalul fericirii. Dacă vă mai amintiți, cartea lui Nicolae Steinhardt se deschide cu cele trei soluții aplicabile în orice univers concentraționar: prima – soluția lui Soljenițân (expusă în Primul Cercși Arhipelagul Gulag), a treia – soluția lui Churchill și Vladimir Bukovski și a doua – cea care ne interesează pe noi aici – soluția lui Alexandru Zinoviev din romanul Înălțimile găunoase. În această carte, „personajul e un om tânăr, prezentat sub porecla alegorică Zurbagiul. Soluția stă în totala neadaptare în sistem” (Steinhardt). Zurbagiul este un „nebun pentru (întru) libertate.(…) Și-i slobod la gură, vorbește de istov, dă glas celor mai primejdioase anecdote, nu știe ce-i respectul, toate le ia de sus, spune ce-i trece prin minte, rostește adevăruri pe care ceilalți nu-și pot îngădui să le șoptească. E copilul din povestea regelui gol, a lui Andersen. E bufonul regelui Lear. E lupul din fabulă – și ea îndrăzneață – a lui La Fontaine: habar nu are de zgardă. E liber, liber, liber”.

  Să fim zurbagii, carevasăzică, fără să ne supunem, făcând în continuare ceea ce am făcut până acum: să vorbim, fără frică, rostind adevăruri pe care ceilalți nu-și mai pot îngădui să le rostească, să scriem și să ne amintim activ, în spațiul public, de Sfinții și Eroii neamului românesc.”

  ARTICOLUL INTEGRAL: https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2015/09/07/somnul-ratiunii-a-nascut-legea-2172015-efectele-ei-scontate-articol-de-ciprian-voicila/

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s