SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE ARHIPĂSTORUL BUZĂULUI ȘI VRANCEI, ÎPS CIPRIAN

”Am vorbit despre mărturiile Tale înaintea împăraților, și nu m-am rușinat.” (Ps. 118, 46)

” Păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei. ” (1. Petru 5,2-3).

Ar fi de cuviinţă ca, noi, turma cea cuvântătoare a lui Hristos să nu îndrăznim a cere socoteală Păstorului nostru, atâta vreme  cât Păstorul se îngrijeşte de mântuirea sufletelor noastre.  Dar văzând că „semnele vremurilor” au înaintat primejdios de mult, se cuvine ca fiecare mădular al Bisericii să-şi poarte grijă de mântuirea lui. Şi de vreme ce astăzi  Păstorul nu-şi mai pune sufletul pentru oile sale  (Ioan 10,10-13), ci le afuriseşte şi le dă pe mâna poliţiei, ce ar trebui să facă atunci oile cuvântătoare ale lui Hristos? ”Vremea este să lucreze Domnul, ca oamenii au stricat legea Ta.” (Ps. 118, 126).  Dar ce vremuri sunt acestea în care Păstorul nu mai este într-o conglăsuire cu oile sale, ci le prigoneşte şi le risipeşte, pentru care Însuşi Păstorul cel Mare, Hristos şi-a dat viaţa pentru ca oile sale să aibă viaţă din belşug, adică Viaţă Veşnică.

Cu multă durere în suflet am aflat şi eu despre tulburările ce au cuprins Eparhia noastră, în urma conflictului dintre Chiriarh şi poporul ortodox a unei Parohii din Cetatea Focşanilor.  După multe frământări şi ezitări am decis să scriu această epistolă, în calitate de fiu şi mădular, cel mai neînsemnat, al Bisericii lui Hristos. De asemenea, îmi cer iertare pentru îndrăzneala pruncească ce m-a cuprins, însă după  porunca Mântuitorului Hristos (Mat 18,15-17) nu am putut să rămân nepăsător faţă de astfel de evenimente întristătoare.

Poporul ortodox este profund îndurerat de practicile abuzive şi despotice  ale Arhipăstorului lui, care recurgând  la forţele de ordine  (poliţie, jandarmerie) purcede la „soluţionarea”  problemelor bisericeşti, prin smulgerea Păstorului din mijlocul turmei sale şi mutării lui ”disciplinare”, pentru simplul fapt că acesta deţinea un magazin de carte ortodoxă şi „făcea concurenţă neloială Bisericii”, adică lui Hristos.

Care Sfânt Părinte al Bisericii, care Ierarh, Mucenic sau Mărturisitor a chemat într-ajutor  poliţia sau jandarmeria pentru a rezolva problemele bisericeşti din vremea lor. „Ei nu şi-au pus nădejdea în boieri (căpetenii) întru care nu este mântuire”(Ps. 145,2-3)nu au avut nevoie de astfel de “ajutoare” , pentru că singurul ajutor şi nădejde era Hristos, Mântuitorul lor (Ps. 55,11).  Ei înşişi au fost chinuiţi de jandarmii acelor vremuri şi prigoniţi de înşişi “ortodocşii lor” (conducătorii lor bisericeşti). În cine mai cred astăzi Ierarhii noştri ortodocşi, în Hristos sau în autorităţi? Oare autorităţile lumeşti pot rezolva problemele duhovniceşti?

De la începutul Creştinismului  şi până aproape de vremurile noastre, Păstorul era ales din mijlocul turmei de către cei care îi cunoşteau purtările şi credinţa şi la a cărui hirotonie strigau toţi într-un glas: ”Vrednic este!”. Astăzi însă din păcate şi păgubitor pentru Biserică, nu se mai întâmplă aşa ceva, ci altele sunt criteriile. Acum nu-i mai alege poporul pe Păstori, ci ei înşişi se aleg şi nimeni nu-i cercetează dacă sunt vrednici şi dacă cugetă ortodox.

”Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu.Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.” (Ioan 15, 12-14)

Azi, însă, un Păstor şi turma lui sunt pedepsiți  pentru faptul că sunt în comuniune şi armonie, iubindu-se reciproc, împlinind astfel Legea lui Hristos. Este pedepsit pentru că împreună cu turma lui a zidit  o biserică  cu mari eforturi financiare şi îi hrăneşte pe săraci. Ce vină au aceşti credincioşi “excomunicaţi” care îşi apără Păstorul, dorind să nu fie văduviţi de el, ci să rămână în continuare Părintele lor? Oare acest Păstor este vinovat de faptul că ucenicii îl iubesc şi că îi sunt recunoscători pentru că i-a ajutat duhovniceşte şi i-a întors la credinţă, prin dragostea lui, prin cuvânt şi chiar prin cărţile ortodoxe din magazinul său? Oare Sfinţii noştri şi Părinţii contemporani nu răspândeau şi umpleau cetăţile şi satele  cu cărţi ortodoxe?

Este de mare trebuință astăzi, ca toți preoții să distribuie cărți ortodoxe la orice biserică care să  lumineze mințile oamenilor, ajutându-le la vindecarea sufletelor. Un părinte contemporan spunea că atât a mai rămas curat pe fața pământului: Viețile Sfinților, scrierile Sfinților Părinți și în primul rând Sfânta Scriptura. Mai mult ca oricând, este nevoie astăzi de catehizare făcută corect, ortodox și distribuirea gratuită a cărților ortodoxe care să împiedice această demonizare în masă care a cuprins toată lumea și ia amploare, datorită secularizării și falsificării duhului ortodox autentic.

Sf. Iustin Popovici spunea că ”asceții sunt singurii misionari ai Ortodoxiei. Parohia trebuie să devină un focar de nevoinţă ascetică şi că este o cerinţă absolut necesară: ca toţi Episcopii, Preoţii şi Monahii ortodocşi să devină ei înşişi asceţi”; iar Arhim. Gheorghios Kapsanis, fostul egumen al mănăstirii aghiorite Grigoriu, zicea în același duh: dacă Biserica Ortodoxă va înceta să fie ascetică, va înceta să fie Ortodoxă, nu va mai putea ajuta pe om să se vindece, să se curăţească de patimile sale şi să ajungă la îndumnezeire.

Mântuitorul Hristos a străbătut calea Sa pământească neagonisind nimic, neconstruind nimic, ci doar propovăduind şi dăruind. Nu de ziduri se frige diavolul, ci de rugăciune se arde și de cunoașterea de către popor a Dreptei Credințe.

Este mare nevoie ca Păstorii noștri ortodocși să cerceteze și să curețe ereziile și înșelările din Biserică (ecumeniști, visarioniști, arseniști și tot felul de ghicitori și ”văzători cu duhul”), să vegheze și să stăruiască ca fiecare credincios să-și însușească cugetul ortodox nealterat,  fără de care nu este nădejde de mântuire. Îngrijorător este și faptul că mulți dintre frații noștri ortodocși botezați au ”credința lor”, ”ortodoxia lor” și modul lor propriu de a percepe ortodoxia, punând-și în primejdie propria mântuire.

De asemeni, se impune ca Arhipăstorii Bisericii să cerceteze Preoții din Parohii și chiar din Mănăstiri, dacă aceştia cugetă și propovăduiesc în chip ortodox, dacă săvârșesc Sfintele Slujbe în întregime, nescurtate sau cu adaosuri eretice. Mai ales Sfânta Taină a Botezului, prin care pruncul intră în Biserică, să se facă corect, canonic, prin cele trei afundări și prin citirea exorcismelor, pe care din păcate foarte puțini preoți le respectă.

Să se cerceteze comportamentul și înfățișarea preoților secularizați, care nu se deosebesc cu nimic de chipul omului contemporan, desacralizat (fără barbă, fără haina preoțească, umblând îmbrăcați civil printre oameni, smintindu-i). Preotul este Păstorul și Apostolul lui Hristos și trebuie să fie pildă bună și să se deosebească de oamenii păcătoși, prin purtare și virtuți, după modelul înaintașilor lui. De multe ori, chiar și unii mireni, copii ai lui Hristos fiind, au o înfățișare mult mai evlavioasă, rușinându-i astfel pe păstorii lor.

De altfel Arhipăstorii noștri ortodocși nu au fost aleși de Dumnezeu și hirotoniți Ierarhi pentru a afurisi poporul (fără de care ei nu pot fi Păstori, pentru că Păstori fără turmă nu există), ci să-l îndrume, să-l sfătuiască în Adevărul și Dogmele Bisericii, să-l ferească de erezii și înșelări, pentru care vor da răspuns la Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos.

Sfinții Părinți ai Bisericii și Sinoadele Ecumenice nu au anatemizat oamenii de pe stradă sau pe simplii credincioși, ci au afurisit ereticii și pe căpeteniile lor, pentru a nu fi molipsită turma ortodoxă de învățăturile lor mincinoase și astfel să-și piardă mântuirea. Dacă nu făceau astfel noi nu aveam astăzi Ortodoxia, ci am fi devenit cu toții eretici.

Anatemele lor rămân valabile până la Sfârșitul Lumii și până la Cea de a Doua Venire a lui Hristos. Și oricine se împotrivește acestui Adevăr și adaugă sau scoate ceva, oricât de puțin, din învățătura Bisericii cade sub blestemele Sfinților Părinți, care au fost rostite de către ei sub insuflarea Sfântului Duh, exclusiv pentru eretici, pentru stricătorii Dogmelor Ortodoxe, iar nu pentru păcatele personale ale credincioșilor.  În cazul acesta  afurisania arhierească este lovită de nulitate pentru că este nedreaptă si anticanonică.

Sfântul Ierarh Calinic Cernicanul a blestemat un țăran pentru că ara pământul în zi de Duminică și blestemul nu a prins pentru că altele sunt judecățile lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschin a primit patru anateme de la iconoclaştii ”ortodocşi ” întruniţi în Sinod; asemenea şi Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost afurisit, prigonit şi chinuit pentru că avea cugetare ortodoxă şi nu a dorit să fie în comuniune cu ereticii monoteliţi, care la acea vreme cuprinseseră aproape toată Biserica. Unde sunt acum iconoclaştii şi monoteliţii – care în fiecare an de Duminica Ortodoxiei sunt anatemizaţi – şi unde se află Sfinţii lui Dumnezeu?

Ar fi fost de dorit ca Arhipăstorii noștri ortodocși să urmeze pildele înaintașilor lor, a Sfinților Părinți și să-și îndrepte afurisaniile și excomunicările către cei care vatămă cu adevărat Biserica prin ecumenismul pan-eretic și către cei care promovează în societate păcate strigătoare la cer precum homosexualitatea, pedofilia, educația sexuală la vârste fragede și toată această depravare în masă, pentru care negreșit va veni mânia lui Dumnezeu asupra noastră.

De mare folos ar fi pentru toată pliroma Bisericii să înceteze smintelile și să nu ne mai luptăm între noi – din care pricină numai diavolul și dușmanii Bisericii se bucură – ci împreună să luptăm pentru unitatea credinței și pentru cugetarea unitară ortodoxă a tuturor mădularelor ei.

Cunoscând faptul că viitorul Bisericii, dar și al omenirii întregi depinde de pocăința noastră, mici și mari, de păstrarea nefalsificată a ”Comorii Celei Neprețuite”, a Dreptei Credințe, a Ortodoxiei noastre mult-pătimitoare, cu rugăciunile și binecuvântarea ÎPS Voastre, să ne silim a ne arăta vrednici fii și mădulare nerătăcite ale Bisericii lui Hristos, ca devenind ” sfeșnice luminoase ale virtuții” și astfel văzând neamurile faptele noastre, să alerge la Biserica cea Una Sfântă Sobornicească și Apostolească și împreună să slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea Cea Deoființă și Nedespărțită, Dumnezeul nostru, al tuturor. Amin.

 

                                                                   31 mai 2015

                                             Duminica Pogorârii Sfântului Duh

 

                     Cu smerenie și prețuire pentru Ierarhii și Păstorii Bisericii lui Hristos, 

                                                     Dinu Tigoianu – Rm.Sărat

4 gânduri despre „SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE ARHIPĂSTORUL BUZĂULUI ȘI VRANCEI, ÎPS CIPRIAN

 1. preanefericitu

  Mi se pare normal in conditiile actuale:biserica se vrea a apartine lui daniel si acolitilor lui . Fac ce vor nimeni nu protesteaza… urmatoarea lor mutare este sa parafeze unirea cu papistasii.

  Apreciază

  Răspunde
 2. Radu Iacoboaie Autor post

  CE PĂRERE AVEȚI DESPRE ACESTE MELODII? ASCULTAȚI-LE CU ATENȚIE…

  1 A – Go West – Pet Shop Boys – World´s Armys

  1 B – Pet Shop Boys – Go West [HDR]

  Europe – The Final Countdown

  Apreciază

  Răspunde
 3. Radu Iacoboaie Autor post

  LINK-URI UTILE

  https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/05/31/biserica-biblia-si-sectele/

  https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/05/31/experimente-realizate-pe-oameni-o-incursiune-in-culisele-murdare-ale-puterii/

  https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/05/31/masonul-steven-spielberg-cel-mai-important-propovaduitor-new-age-din-industria-de-film/

  https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/05/31/manipulare-ritualuri-satanice-si-sacrificii-umane/

  https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/05/31/cum-lucreaza-illuminati-in-romania-lucreaza-si-in-franta/

  https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/05/31/massimo-introvigne-despre-illuminati-si-filmul-ingeri-si-demoni/

  Apreciază

  Răspunde
 4. mihai

  da interesanta melodia asta cu pet shop boys, o propaganda ft. dubioasa prin aceasta melodie, si ce fac ,,vedete” de genul asta fara ca sa stie ce fac adica ei muncesc nu gandesc

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s